RUS
ENG
RUS
ENG
The Gorchakov Fund wishes Sergey Ryabkov a happy birthday!

On July 8, Deputy Foreign Minister of Russia Sergey Ryabkov is celebrating his birthday.